Free songs

UOKiK korzysta ze Sztucznej Inteligencji (AI)

Postęp technologiczny a ochrona konsumentów

W obliczu nieustannie rozwijającej się technologii, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) coraz śmielej sięga po narzędzia oparte na sztucznej inteligencji (AI), aby wzmacniać ochronę konsumentów i wspierać uczciwą konkurencję. Wdrażane i planowane inicjatywy wykorzystują AI do identyfikacji nieuczciwych praktyk oraz klauzul abuzywnych w umowach, co stanowi przełom w walce z naruszaniem praw konsumentów.


Cele UOKiK na rok 2024

Prezes UOKiK podkreśla, że jednym z głównych celów na rok 2024 jest zwiększenie konkurencji gospodarczej oraz transparentności środków pomocy publicznej. W szczególności, urząd ma na celu walkę z nieuczciwymi praktykami rynkowymi i podnoszenie bezpieczeństwa finansowego konsumentów. Narzędzia AI mają tutaj kluczowe znaczenie, szczególnie w kontekście zjawisk takich jak dark patterns – zwodnicze interfejsy wprowadzające konsumentów w błąd. Wdrażane inicjatywy mają na celu nie tylko przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom, ale również promowanie edukacji finansowej i wspieranie organów ścigania w eliminowaniu nielegalnych praktyk na rynku.


Zautomatyzowana analiza umów

AI jest również wykorzystywana do analizy tysięcy umów w poszukiwaniu klauzul abuzywnych. Projekt realizowany przez UOKiK, mający na celu zautomatyzowanie i przyspieszenie procesu przeglądania umów, zakłada wykorzystanie internetowego robota indeksującego do zbierania umów, które następnie są analizowane przez AI w poszukiwaniu niedozwolonych zapisów. Dzięki temu urząd może efektywniej chronić prawa konsumentów.


Wyzwania związane z wdrażaniem AI

Warto zaznaczyć, że wdrażanie AI w administracji publicznej wiąże się z pewnymi wyzwaniami, takimi jak zapewnienie transparentności działania algorytmów i unikanie podejmowania dyskryminujących decyzji. UOKiK podkreśla, że narzędzia AI nie będą podejmowały decyzji samodzielnie; wszelkie podejrzane zapisy w umowach identyfikowane przez AI będą poddawane ocenie przez specjalistów. Takie podejście ma na celu zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad procesem i minimalizację ryzyka błędów.


Angażowanie społeczności

Na stronie UOKiK można znaleźć więcej informacji na temat różnych inicjatyw i działań urzędu, skierowanych zarówno na ochronę konsumentów, jak i wspieranie uczciwej konkurencji na rynku. Urząd angażuje się w szereg działań edukacyjnych i informacyjnych, mających na celu podniesienie świadomości konsumentów i przedsiębiorców w zakresie ich praw i obowiązków.


Przykład zastosowania nowoczesnych technologii

Wykorzystanie AI przez UOKiK to przykład, jak nowoczesne technologie mogą wspierać instytucje publiczne w skuteczniejszym realizowaniu ich misji. Takie podejście nie tylko przyspiesza proces identyfikacji nieuczciwych praktyk, ale również otwiera nowe możliwości dla ochrony praw konsumentów i promowania uczciwej konkurencji.