Free songs

Sztuczna Inteligencja (AI) przyszłością globalnego biznesu

Wnioski z badania EY dotyczącego GenAI

W najnowszym badaniu przeprowadzonym przez EY, zatytułowanym „Reimagining Industry Futures Study 2024”, ujawniono, że prawie połowa firm na całym świecie (43%) już inwestuje w generatywną sztuczną inteligencję (GenAI), która umożliwia tworzenie oryginalnych obrazów, tekstów oraz dźwięków. Badanie to podkreśla również, że kolejne 30% przedsiębiorstw planuje podjąć podobne inwestycje w ciągu najbliższego roku. Co więcej, ponad jedna trzecia respondentów (38%) opowiada się za wyważonym i stopniowym wdrażaniem GenAI, by zapewnić etyczne zarządzanie danymi.


Priorytety firm w kontekście GenAI

Wśród głównych priorytetów firm związanych z rozwojem GenAI, największy nacisk kładziony jest na poprawę zarządzania danymi w celu minimalizowania ryzyka i promowania etyki danych (46%), zwłaszcza w sektorze usług finansowych, gdzie ten odsetek wzrasta do 52%. Firma EY zauważa również, że GenAI może służyć jako katalizator transformacji, nie tylko zwiększając efektywność i produktywność, ale także poprawiając doświadczenia klientów oraz personalizację produktów i usług.


Wzrost zainteresowania GenAI

Z badania wynika, że zainteresowanie GenAI gwałtownie wzrosło, ponieważ w poprzedniej edycji badania technologia ta nie była nawet wymieniona wśród najpopularniejszych rozwiązań. Wskazuje to na potencjalny, jeszcze większy rozwój tej technologii w najbliższych latach.


Obecne inwestycje i plany rozwojowe firm

Aktualnie najwięcej firm inwestuje w analitykę i AI oraz robotykę z automatyką (63%), z generatywną sztuczną inteligencją plasującą się na trzecim miejscu (43%), a przetwarzaniem brzegowym na czwartym (42%). Respondenci planują także rozwijać technologie takie jak sieci 5G (28%) oraz Internet Rzeczy (25%). Z kolei rzeczywistość rozszerzona/wirtualna (AR/VR) i blockchain są postrzegane jako mniej istotne, głównie z powodu wysokich kosztów wejścia i potrzeby posiadania wyspecjalizowanej kadry.


Przyszłość sieci 5G w biznesie

W świetle badania EY, ponad połowa firm (52%) planuje inwestycje w sieć 5G w najbliższych trzech latach, choć 20% respondentów uważa, że ta technologia nie ma zastosowania w ich biznesie lub nie planują z nią związanych inwestycji.


Rola nowych technologii w zrównoważonym rozwoju

Ponadto, eksperci EY podkreślają, że nowe technologie mogą znacząco przyczynić się do przyspieszenia zrównoważonego rozwoju, ale aby inwestycje w nowoczesne rozwiązania przyniosły oczekiwane efekty, niezbędne jest odpowiednie zarządzanie i zapewnienie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa. Obecnie większość firm znajduje się w fazie weryfikacji koncepcji lub pilotażu tych rozwiązań.


Globalne zainteresowanie generatywną sztuczną inteligencją

Badanie „Reimagining Industry Futures Study 2024” zostało przeprowadzone w listopadzie 2023 roku wśród 1405 przedsiębiorców na całym świecie, w tym w Polsce, co świadczy o globalnym zainteresowaniu i potencjale generatywnej sztucznej inteligencji w przyszłości biznesu.