You are here:
Instalacje TV-SAT - DIOMAR Sp. z o.o.Stacje czołowe i multiswitcheCyfrowa Stacja Czołowa TANGRAMCyfrowa Stacja Czołowa CHAMELEONSzybki internet nawet na wsi

Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów zainicjowały dziś wspólną platformę, która ma przyczynić się do tego, by szybkie sieci szerokopasmowe dotarły do wszystkich regionów Europy, w tym także do obszarów wiejskich i słabo zaludnionych, gdzie rozwój jest niedostatecznie stymulowany przez siły rynkowe.

Nowa platforma ma przyczyniać się do wdrażania szybszych, lepszych i trwałych łączy szerokopasmowych we wszystkich regionach Europy, tym samym działając na rzecz wyeliminowania przepaści cyfrowej ze względu na położenie geograficzne lub niedoskonałość rynku.

Dyskutowane zagadnienia obejmowały: zarządzanie, warianty dotyczące polityki i technologii, ramy regulacyjne i możliwości finansowania. Na posiedzeniu inauguracyjnym, które odbyło się w Brukseli, szczególną uwagę poświęcono inicjatywie WiFi4EU, której celem jest zapewnienie bezpłatnej łączności bezprzewodowej w miejscach publicznych w całej Europie.

Bardzo szybkie łącza szerokopasmowe stanowią kamień węgielny jednolitego rynku cyfrowego UE i podstawowy warunek konkurencyjności w skali globalnej, np. na polu handlu elektronicznego. Platforma powinna ulepszyć współpracę między Komisją Europejską, władzami lokalnymi i regionalnymi, ekspertami i różnymi zainteresowanymi podmiotami, umożliwiając określenie przeszkód dla inwestycji w rozwój sieci szerokopasmowych oraz pozwalając na opracowanie możliwości finansowania za pomocą programów unijnych i innowacyjnych partnerstw publiczno-prywatnych - mówi Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów.

Dostęp do szerokopasmowej łączności uda się zapewnić tylko wtedy, gdy w pełni zaangażowane zostaną lokalne społeczności. Musimy włączyć regiony, aby uzmysłowić sobie, jakie są ich faktyczne potrzeby inwestycyjne. Musimy zrozumieć, z jakimi przeszkodami się borykają i jak my w Komisji możemy im pomóc w ich pokonywaniu. Tworzona wespół z Europejskim Komitetem Regionów platforma na rzecz sieci szerokopasmowych posłuży decydentom politycznym jako kopalnia cennych i rzetelnych informacji na temat realiów w terenie, a także zapewni oddolny proces kształtowania polityki, który uczyni europejskie regiony współodpowiedzialnymi za rozwój łączy na ich terenie - dodaje Mariya Gabriel, komisarz UE do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego.

Platforma ustanawia regularny dialog polityczny między Komisją Europejską i Europejskim Komitetem Regionów.

Uczestnicy, wśród których jest 12 członków Europejskiego Komitetu Regionów, będą się spotykali dwa razy do roku, aby dyskutować o zagadnieniach związanych z rozwojem sieci szerokopasmowych: polityce i zarządzaniu, wariantach dotyczących technologii, źródłach finansowania, ramach regulacyjnych.

Na spotkaniu był także Adam Banaszak (PL/ECR), Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który przypomniał, że na wielu terenach wiejskich w Polsce ciągle brakuje nie tylko szerokopasmowego internetu, ale nawet zasięgu sieci komórkowych. - Publiczne jednostki ze względu na niezbędne formalne procedury nie są w stanie dostarczyć produktu, który byłby wystarczająco nowoczesny zaś duże firmy nie są zainteresowane rozproszonym, małym rynkiem na wsi. Jedynym wyjściem jest stworzenie prostych narzędzi finansowania, dzięki którym małe ośrodki przy wykorzystaniu potencjału prywatnych, lokalnych firm lub partnerstw publiczno-prywatnych będą w stanie rozwiązać ten problem - stwierdził Banaszak.

Przyjęto także opinię w sprawie budowania europejskiej gospodarki opartej na danych, w której wniesiono, by Komisja wsparła władze lokalne i regionalne, priorytetowo traktując wykorzystanie unijnych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na infrastrukturę cyfrową we wszystkich europejskich regionach. W dokumencie wskazano też na to, że zestawianie danych niesie ze sobą ogromny potencjał dla władz lokalnych i regionalnych oraz przedsiębiorstw w różnych dziedzinach, od zdrowia i środowiska, przez bezpieczeństwo żywnościowe, sprawy dotyczące klimatu i efektywne gospodarowanie zasobami, po energię, inteligentne systemy transportowe oraz inteligentne miasta i regiony.źródło: 

media2.pl